KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince veri sorumluları tarafından ilgili kişilere sunulması gereken bir yükümlülüktür. Tarafımızca işbu Aydınlatma Metni tarafınıza sunulmakla metnin daha anlaşılabilir olması için tanımlara aşağıda yer verilmektedir.

  1. Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
  2. İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
  3. Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
  4. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
  5. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
  6. Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini,
  7. Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
  8. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  9. Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi, ifade etmektedir.

Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmekle aydınlatma yükümlülüğü ise kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesini kapsamaktadır.

Wings Seyahat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (BalayıVillası) olarak aşağıda açıkça belirtilecek olan kişisel verileriniz işlenmektedir. Tarafımızca siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği en önemli hassasiyetlerimizdendir.

 

Balayı Villası tarafından oluşturulan www.balayivillasi.com.tradresi üzerinden yayınlanan tatil konutlarının tarafınızca kiralanmak istenmesi ve/veya rezervasyon yaptırmanız halinde aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

 

 

 

Tarafımızca kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;

 

 

Hukuki sebeplerine dayanılarak tarafınıza verilen hizmet başta olmak üzere hukuki olarak sözleşmesel ilişkilerimiz doğrultusunda bizzat sizden, tarafınızca web sitemize eklenen bilgilerden ve güvenlik dolayısıyla kamera kayıtlarından yukarıda 5. Maddede yer alan amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. 

 

 

Tarafımızca faaliyet alanımızın sürdürülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun devamı ve ticari sebeplerle farklı kişi ve/veya kurumlarla birlikte çalışılmaktadır. Bu bakımdan bu hususların hukuka ve mevzuata uygun şekilde yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizin başkaca kişi ve/veya kurumlara aktarılması söz konusu olabilmektedir. Tarafımızca işlenen veriler nitelikli veri olmadığından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8. Maddesi gereğince açık rıza aranmaksızın aşağıdaki sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilmektedir.

 

 

Tarafınıza ait olan Balayı Villası tarafından işlenen hiçbir kişisel veriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

 

Tarafınız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Madde gereğince aşağıda yer alan haklara sahiptir.

 

 

Kişisel verilerinizin elde edilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, düzeltilmesi gibi tüm hususlara ilişkin sorularınız ve taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun şekilde yazılı olarak “Wings Seyahat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Balayı Villası)”ne aşağıda belirtilen çeşitli yöntemlerden biri ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

Islak imzalı dilekçe ile yapılacak başvurular için şirket adresi : Kalkan Mahallesi Kalkan Cumhuriyet Caddesi No: 48/2 Kaş/Antalya

Güvenli Elektronik İmza ile yapılacak başvurularda Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: [email protected]

Yapılacak başvurularda ilgili kişinin kimliğine ilişkin belgeleri eklemesi zorunludur.

Balayı Villası tarafından işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlandığı taahhüt edilmekle, mevzuat değişikliği halinde değişiklik ve düzeltme hakkı saklı tutulmaktadır.